Projekt ESF OP VK

Projekt ESF OP VK | Šablony SŠ a VOŠ II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016349

1. Personální podpora SŠ a VOŠ – Školní kariérový poradce

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pedagogický pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště. Aktivně  soustavně pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro žáky, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí žáka na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic

2. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

Cílem je podpořit pedagogy vyšších odborných škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově studentů, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.

3. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – intenzivní maturitní přípravy

4. Projektový den ve škole

Realizace projektových dnů – MDP

Projektový den ve škole – Salón republiky – významní architekti v HK (poč. 20. st.)

5. Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Projekt ESF OP VK | Šablony SŠ a VOŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008144

1. Personální podpora SŠ a VOŠ – Školní kariérový poradce

Kdo je kariérový poradce

Odborně kvalifikovaný pedagogický pracovník školy, který poskytuje poradenství v oblasti profesní orientace žáků školy a je součástí týmu školního poradenského pracoviště. Aktivně  soustavně pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky.

Co je kariérové poradenství

Kariérové poradenství je zde především pro žáky, cílem je podpora při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní odpovědné rozhodnutí žáka na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní kolektivy.

Odkazy pro vyhledávání škol po maturitě

Odkazy pro vyhledávání testů

Odkazy pro vyhledávání profesí a pracovních pozic

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj  pedagogů SŠ a VOŠ

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – intenzivní maturitní přípravy

 

Projekt ESF OP VK | Inovace vzdělávání na SŠ

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0806

Klíčové aktivity:

  • II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
  • III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
  • VI/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Veškeré vytvořené výstupy a metodické materiály jsou v archivovány v knihovně projektu a jsou dostupné na vyžádání na sekretariátu školy.

Email: sekretariat[zavináč]soavoshk[tečka]cz

Anglický jazyk

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

Anglický jazyk

Mgr. Andrea Pršalová

Český jazyk a literatura

Mgr. Zdeněk Čapek

Český jazyk a literatura

Mgr. Šárka Hochmanová

Český jazyk a literatura

Mgr. Markéta Palečková

Dějepis

Mgr. Olga Tillová

Finanční gramotnost

Ing. Eva Beránková

Finanční gramotnost

Ing. Romana Janků

Hudební výchova

Mgr. Tomáš Borůvka

Matematika

Mgr. Věra Dvořáková

Matematika

Mgr. Hana Koutová

Obchodní korespondence

Milena Bonhardová

Psychologie

Mgr. Monika Davidová

Učební praxe

Mgr. Olga Tillová, Mgr. Lucie Růžičková

Účetnictví

Ing. Eva Beránková

Zeměpis

Mgr. Tomáš Radoň