Obor obchodní akademie | 63-41-M/02

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Toto vzdělání je srovnatelné s obdobným vzděláním v evropských vyspělých zemích. Umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole a vytváří absolventům podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenského listu).

Typickými činnostmi, kterými se absolventi obchodních akademií zabývají, jsou marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem (včetně prodeje do zahraničí), činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, činnosti spojené se získáváním a zpracováváním informací (včetně využití počítačů), kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery) atd.

Vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Anglický jazyk je vyučován ve dvojnásobné hodinové dotaci oproti jiným SŠ. Možnost vykonání státní jazykové zkoušky z AJ.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk I. Aj
 • Cizí jazyk II. Aj
 • Cizí jazyk I. Nj
 • Cizí jazyk II. Nj
 • Konverzace I. cizí jazyk
 • Cizí jazyk I.,II. Šj
 • Cizí jazyk I.,II. Fj
 • Cizí jazyk I.,II. Rj
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Ekonomická geografie
 • Matematika
 • Základy přírodních věd (Fy, Ch, Bi)
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika
 • Ekonomie
 • Účetnictví
 • Informační a komunikační technologie
 • Právo
 • Písemná a elektronická komunikace

Nepovinně volitelné předměty

 • Seminář z matematiky
 • Integrovaný ek. předmět
 • Seminář z účetnictví
 • Cizojazyčná obchodní korespondence
 • Společenskovědní seminář
 • Historický seminář
 • Zeměpisný seminář
 • Právní seminář
 • ICT seminář

Přijímací řízení 2. kolo

Termín podání přihlášek od 16. do 24. května 2019.

Přihláška >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

 

Školné

Školné ve školním roce 2019/2020 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.