Obor obchodní akademie | 63-41-M/02

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Toto vzdělání je srovnatelné s obdobným vzděláním v evropských vyspělých zemích. Umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole a vytváří absolventům podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenského listu).

Typickými činnostmi, kterými se absolventi obchodních akademií zabývají, jsou marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem (včetně prodeje do zahraničí), činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, činnosti spojené se získáváním a zpracováváním informací (včetně využití ICT), kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery) atd.

Vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Anglický jazyk je vyučován ve dvojnásobné hodinové dotaci oproti jiným SŠ. Možnost vykonání státní jazykové zkoušky z AJ a mezinárodní zkoušky Cambridge FCE.

Přijímací řízení – 1. kolo

Dny otevřených dveří: 11. listopadu 2023 a 13. ledna 2024 (9:00-12:00 hod.)

Termín podání přihlášek: do 1. března 2024

 • 1. termín jednotných přijímacích zkoušek: 12. dubna 2024
 • náhradní termín: 29. dubna 2024
 • 2. termín jednotných přijímacích zkoušek: 15. dubna 2024
 • náhradní termín: 30. dubna 2024

Informace budou zaslány elektronicky na adresu zákonného zástupce.

Přihláška >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.
Pozn.: Pro tento obor není vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu dle NV č. 211/2010 Sb.

Testová zadání k procvičování.

Školné

Školné ve školním roce 2024/2025 je stanoveno na částku Kč 44 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Učební plán

Povinné vyučovací předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk I. AJ
 • Cizí jazyk II. NJ/ŠJ/FJ/RJ
 • Konverzace I. cizí jazyk
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Ekonomická geografie
 • Matematika
 • Základy přírodních věd (Fy, Ch, Bi)
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Informační a komunikační technologie
 • Právo
 • Písemná a elektronická komunikace

Nepovinné a zájmové předměty

 • Příprava ke státní zkoušce z písemné a el. komunikace
 • Anglický jazyk – příprava k FCE