Podmínky pobytu žáků ve škole v době maturitních zkoušek a přijímacího řízení

červen 2020

Příchod ke škole a vstup do školy

 • Žáci jsou předem rozděleni do skupin, nejvýše po 15 žácích a vstupují do školy určenými vchody
 • rozdělení ve skupinách nelze měnit, skupiny se nesmí ve škole potkávat
 • žáci přicházejí ke škole se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek apod.)
 • při příchodu na první konzultaci odevzdají žáci vyplněné a podepsané Čestné prohlášení
 • do školy nesmí vstoupit žák s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, náhlou ztrátou chuti a čichu nebo jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest
 • žáci dodržují časový harmonogram vstupu do školy
 • před určeným vstupem do školy se neshromažďují, do školy vstupují jednotlivě a dodržují dvoumetrové odstupy od jiných osob
 • po vstupu do školy použijí připravený dezinfekční prostředek a okamžitě odcházejí do určené učebny
 • šatny nejsou v provozu.

Pobyt v učebně

 • Ve třídě se posadí na určená místa tak, aby byl zachován dvoumetrový odstup od spolužáků
 • o použití roušky v učebně rozhodne přítomný učitel
 • žák má na dobu pobytu ve škole na každý den připraveny dvě čisté roušky
 • pro odkládání roušek má žák připravené sáčky
 • ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele
 • v době vyhlášené přestávky se žáci pohybují ve vymezeném prostoru, výhradně s rouškami a zachovávají dvoumetrové odstupy od spolužáků
 • žáci využívají pouze toalety vyhrazené jejich skupině
 • na toaletách dodržují hygienické předpisy (mytí rukou a odstupy alespoň 1,5 m)
 • při přesunu mezi učebnami dodržují žáci pokyny učitele
 • učitel vede evidenci o přítomnosti žáků.

Pohyb na chodbách školy

 • Po chodbách školy se pohybují žáci pouze v době přestávky mezi výukovými hodinami
 • využívají pouze prostor vyhrazený pro jejich skupinu
 • žáci používají pouze toalety vyhrazené jejich skupině
 • prostor učebny bude v době přestávky řádně vyvětrán.

Odchod ze školy

 • Žáci odchází ze školy na pokyn učitele
 • žáci se nezdržují ani v učebnách, na chodbách nebo v prostoru před školou
 • žáci při odchodu dodržují dvoumetrové rozestupy.

Výše uvedená pravidla jsou žáci povinni dodržovat. V případě porušování pravidel musí žák školu opustit.